Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
společnosti
ČESOMOT, spol. s r.o.,

IČ: 47915722 se sídlem Brno, Tkalcovská 849/8, PSČ 602 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10315
pro prodej zboží on-line v internetovém obchodě www.cesomot.cz

 


1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.cesomot.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ČESOMOT, spol. s r. o., IČ: 47915722 se sídlem Brno, Tkalcovská 849/8, PSČ 602 00, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10315 (dále jen „prodávající“) a kupujícího. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi výše uvedeným prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující nebo „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu www.cesomot.cz prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.cesomot.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“).

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele, kterého využívá.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající doplnit či změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Informace poskytnuté v souladu s  ust. § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku:

a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: společnost ČESOMOT, spol. s r.o., IČ: 47915722 se sídlem Brno, Tkalcovská 849/8, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10315, tel.: (+420) 543 214 747, e-mail: cesomot@cesomot.cz;

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: viz webovém rozhraní www.cesomot.cz;

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží či služby je vždy uvedena u konkrétního zboží či služby včetně informace o tom, zda je cena s/bez DPH (v případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou DPH sazbou);

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek;

e) náklady na dodání: specifikováno v následujícím ustanovení těchto obchodních podmínek (pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb);

f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele,

g) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek;

i) informace o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, i nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz. následující ustanovení těchto obchodních podmínek;

j) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek;

k) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: obchodní podmínky, objednávku a evidenci platby prodávající eviduje a na vyžádání zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podobě – scan listin);

l) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce;

m) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní www.cesomot.cz, přičemž zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží;

n) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

o) se stížnostmi se zákazník může obrátit na odpovědného vedoucího: Zdeněk Duda. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se zákazník může obrátit na příslušný státní orgán.

Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.cesomot.cz


2. Vymezení pojmů
Kupní smlouvou se rozumí vztah mezi dodavatelem a zákazníkem založený způsobem uvedeným v čl. 3.1. těchto obchodních podmínek.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná,

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


3. Uzavření kupní smlouvy
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží či služby. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného).

Webové rozhraní obchodu informuje také kupujícího o balném a nákladech souvisejících s dopravou po České republice. Individuálně lze sjednat ceny pro dopravu zboží do zahraničí.

Ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít se zákazníkem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou tedy nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Podání objednávky zboží či služeb je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem.

Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Kupující může využít následující způsoby vytvoření objednávky:

a) využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu

b) e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu cesomot@cesomot.cz

V případě volby způsobu objednání prostřednictvím on-line formuláře pro objednání zboží či služby vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě, že kupující zvolí variantu pro objednání zboží b), pak pro odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu je kupujícímu doporučeno uvést následující údaje pro správné vyřízení objednávky:

a) Jméno, příjmení

b) adresa, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy

c) e-mail

d) telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží

e) případné doplňující údaje

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktujte prodávajícího e-mailem nebo telefonicky (viz. sekce kontakty).

V případě, že zákazník zvolí způsob odeslání objednávky prostřednictvím on-line formuláře, pak má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, to vše před samotným odesláním objednávky. K odeslání objednávky po kontrole údajů kupujícím použije zákazník tlačítko „Odeslat objednávku“, po jehož stisknutí dojde k odeslání objednávky. Údaje, jež byly kupujícím v objednávce uvedené, jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou chybným uvedením údajů zákazníkem.

Prodávající se zavazuje doručit zákazníkovi objednané zboží či poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje prodávajícímu objednané zboží či služby uhradit v plné výši.

Prodávající je vždy oprávněn zpravidla e-mailem či telefonicky v závislosti na specifikaci objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Smluvní vztah mezi stranami vzniká okamžikem odeslání objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky).  Akceptace (potvrzení) objednávky je provedena zpravidla prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena i telefonicky.

K přechodu vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.


4. Storno objednávky
Kupující má právo na zrušení objednávky před jejím zabalením a vyexpedováním bez jakýchkoliv sankcí a poplatků. Storno objednávky musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky nebo emailem (viz. kontakty). V případě, že zákazník zruší objednávku:

a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na odeslání zboží,

c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek.


5. Cena za zboží
Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu. S těmito náklady je zákazník předem seznámen v obchodních podmínkách prodávajícího, stejně jako v objednávkovém formuláři a včas před odesláním objednávky jsou mu veškeré náklady proto známy. Před odesláním objednávkového formuláře je kupující obeznámen s celkovou cenou za zboží, včetně DPH a nákladů spojených s  dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je zboží kupujícímu odesláno až po uhrazení kupní ceny, výjimečně po domluvě dříve. Cena je splatná nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji. Splatnost kupní ceny v hotovosti či na dobírku při odeslání zboží k zákazníkovi  nastává při převzetí zboží.

Pokud zákazník kupní cenu neuhradí převodem ve lhůtě stanovené v odst. 5.2, bude objednávka prodávajícím stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji, pokud se strany nedohodnou jinak. Stejný postup platí i v případě, že kupující zvolil jako způsob doručení osobní odběr a platbu v hotovosti na adrese prodávajícího.

V případě, že zákazník zvolí způsob platby převodem, je povinen uhradit cenu zboží společně s variabilním symbolem platby, jinak nebude prodávající schopen platbu správně identifikovat a úspěšně vyřídit objednávku. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.11, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Použití ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, strany vylučují.

Prodávající vystaví kupujícímu k provedené platbě na základě kupní smlouvy daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím/ předá osobně.

V případě, že prodávající poskytuje slevy z ceny zboží nebo služby, nelze tyto slevy vzájemně kombinovat, pokud prodávající nestanoví jinak.

6. Platební podmínky
Kupující má k dispozici několik možností platby, a sice:

v případě zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce, tedy v místě, kam je zboží objednané kupujícím doručováno

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1002129187/2700 (dále jen „účet prodávajícího“), a to na podkladě daňového dokladu nebo zálohového dokladu vystaveného prodávajícím.

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Tkalcovská 849/8, 602 00 Brno

bezhotovostně on-line platební kartou.


6.2. Ceník způsobů platby:

a. dobírka:                                                                   0,- Kč
b. v hotovosti:                                                             0,- Kč
c. on-line kartou:                                                        0,- Kč
d. bezhotovostním převodem na účet:                  0,- Kč

 


7. Doprava zboží
Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky zboží za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky prodávajícím.

Zboží je dodáváno balíkem dle volby zákazníka. Prodávající je oprávněn po domluvě s kupujícím změnit způsob dopravy zboží s ohledem na povahu zboží.

Objednané zboží skladem bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího doručeno v co nejkratší době, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 10 pracovních dnů, a to v případě platby dobírkou nebo od doručení platby. V případě delší dodací doby bude zákazník informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující právo od smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoli sankcí.

V případě volby platby předem na účet prodávajícího bude zboží zákazníkovi odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.

V případě, že si kupující zboží zaslané na jím uvedenou adresu z důvodů na jeho straně nevyzvedne, rovněž pokud bude požadovat opětovné doručení zásilky, nebo doručení zásilky jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce a prodávající zboží již odeslal, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení či nevyzvednutí zboží. Při nevyzvednutí zboží má prodávající právo požadovat náklady vzniklé s dopravou zboží, které vynaložil na dopravu k zákazníkovi.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být zákazníkova reklamace neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné co nejdříve kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

Při dodání zboží je po kupujícím obvykle přepravcem vyžadováno podepsání tzv. dodacího listu. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Na zákazníka přechází vlastnické právo okamžikem potvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) dopravci, tedy převzetím zboží. Po převzetí zásilky se případné reklamace řeší přímo s dopravcem (např. poškozený obal).

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Cena dopravy je platná pouze na území České republiky. Doprava do jiné země bude řešena se zákazníkem individuálně telefonicky nebo e-mailem.

Ceny přepravného:

Doprava námi BRNO  (dovoz)                       0,- Kč
Česká pošta                                                 100,- Kč
GEIS                                                              100,- Kč
Osobní převzetí BRNO                                   0,- Kč
Noční závoz Čechy                                     242,- Kč
Noční závoz Morava                                  182,- Kč

8. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Spotřebitel má právo, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího cesomot@cesomot.cz. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky nebo číslo daňového dokladu, jméno a datum nákupu.

Prodávající poskytuje pro odstoupení zákazníka od kupní smlouvy i Vzorové poučení o právu zákazníka – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. Toto poučení je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. je přiložen na konci obchodních podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a je-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Kupující bere na vědomí, že v případě, že zboží jím vrácené bude poškozeno či zničeno, vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá.

Ve vlastním zájmu zašle zákazník zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

V některých případech může prodávající kupujícímu poskytnout dárek. V tomto případě je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

9. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění.

Prodávající plní vadně zejména tehdy:

a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,

b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,

c) ujistí-li zákazníka v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo

d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 9.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, který je spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Pro kupujícího – podnikatele činí záruční doba 6 měsíců.

Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství a provedení lze uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě 7 dnů od data prodeje.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození, které vzniklo neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu. Rovněž se práva z vadného plnění neuplatní v důsledku nadměrného opotřebení věci způsobené jejím nesprávným užíváním.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

O reklamaci rozhodne zpravidla pověřená osoba v co nejkratší možné lhůtě. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. V případě, že reklamované zboží bude nutné odeslat na posouzení do zahraničí, je lhůta na vyřízení reklamace prodloužena na 90 dní.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží vráceno čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Kupující je povinen přiložit fakturu nebo prodejní doklad, který prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží) a doklad o odborné montáži (je-li vyžadován). V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

S reklamovaným zbožím je nezbytné zaslat i vyplněný reklamační formulář. Ten je základním předpokladem pro úspěšné a včasné vyřízení reklamace vadného nebo poškozeného dílu. Kupující je povinen při sepisování reklamačního formuláře uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního formuláře. Reklamační formulář ke stažení je k dispozici na internetové adrese prodávajícího: www.cesomot.cz

Prodávající si vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující sjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od výzvy prodávajícího, není prodávající povinen vady odstranit.

Po vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat buď telefonicky, e-mailem, případně dopisem.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího, jenž upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu k prodávajícímu nároky z odpovědnosti za vady zboží. Reklamační řád je zveřejněný na internetové adrese prodávajícího: www.cesomot.cz

Spotřebiteli je vystaveno potvrzení o objednávce v e-shopu formou zaslaného e-mailu. Elektronická faktura je k dispozici kdykoli na vyžádání na emailu info@česomot.cz. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz

10. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobnosti se dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů.


11. Uživatelský účet
Prodávající na webových stránkách umožňuje registraci zákazníka za účelem lepší uživatelské použitelnosti stránek. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník pravidelně odesílat objednávky prodávajícímu (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě takového jednání neodpovídá prodávající za škodu zákazníkovi tím vzniklou.

Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj účet déle než tři roky nevyužívá.

Zákazník je povinen při registraci na webové stránce a při objednávání zboží uvádět vždy správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nenese náklady spojené s chybnými údaji poskytnutými kupujícím.


12. Závěrečná ustanovení
Kupní smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce.

V případě existence mezinárodního prvku v právním vztahu strany sjednávají, že se práva a povinnosti z tohoto vztahu vyplývající řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Informace o zboží zveřejněné na webových stránkách prodávajícího mohou být zčásti přebírány od třetích stran (výrobců, distributorů…), mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Náklady na použití telekomunikačních prostředků jsou v běžné výši, hradí je zákazník a odpovídají tarifům telekomunikačních služeb zákazníka či tarifům dodavatelů jiných služeb, které zákazník využívá.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné v den odeslání objednávky, prodávající si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání e-mailem poskytnuty.

Prodávající může poskytovat na zboží slevy. Ceny u zboží v akci platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží.

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní prodávajícího.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád dodavatele, jenž je zveřejněný na internetové adrese dodavatele: www.cesomot.cz . Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a Vzorové poučení o odstoupení.

Kontaktní údaje prodávajícího:

ČESOMOT, spol. s r.o.,
IČ: 47915722 se sídlem Brno, Tkalcovská 849/8, PSČ 602 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10315

 


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.